Skip to content

Valberedning

Valberedning 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av:

 • Jörgen Sandström, utsedd av Öngal i Uppsala Invest AB
 • Jan Amethier, utsedd av Aforber Invest AB
 • Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder
 • Erik Haegerstrand, adjungerad i valberedningen i egenskap av styrelsens ordförande

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det per e-post till: NominationCommittee@rusta.com eller per post till:
Rusta AB (publ)
Att: Årsstämma
Box 5064
194 05 Upplands Väsby

För att valberedningen ska ha möjlighet att behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt ska förslag ha inkommit till valberedningen senast den 7 juni 2024.

 

Årsstämman som hölls den 1 september 2023 beslutade att anta följande principer för utnämning av valberedningen och instruktion för valberedningen som ska gälla tills vidare.

Principer för utnämning av valberedningen

Rusta ska ha en valberedning. Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de tre största aktieägarna i Rusta enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i december varje år. Utöver dessa tre ledamöter ska Rustas styrelseordförande vara adjungerad i valberedningen och koordinera förfarandet för att utse ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. Större aktieägare ska ha företräde att utse en ledamot till valberedningen framför mindre aktieägare om den större aktieägaren (eller de större aktieägarna) som har rätt att utse en ledamot önskar utse en person som medför att kraven på valberedningens sammansättning enligt Koden inte uppfylls. När en ny ledamot utses ska den aktieägare som utser den nya ledamoten ta den befintliga valberedningens sammansättning i beaktande.

Om en aktieägare avstår från rätten att utse en ledamot till valberedningen ska denna rätt övergå till den aktieägare som står näst på tur i röstmässig storleksordning och som inte redan har rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om den aktieägare som står näst i turordningen avstår från rätten att utse en ledamot ska rätten övergå till den aktieägare som står näst i turordningen (dvs. först till den röstmässigt största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller som tidigare avstått från sådan rätt och därefter till den röstmässigt näst största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller som tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortsätta till det tidigare av att (i) tio ytterligare aktieägare har tillfrågats eller (ii) valberedningen är fullständig.

Ledamöternas namn och aktieägarna som de representerar ska i normalfallet offentliggöras på Rustas webbplats senast sex månader före årsstämman. Rustas styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Vid detta sammanträde ska valberedningen utse en ordförande bland de representanter som har utsetts av aktieägarna (styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande). Valberedningens mandatperiod ska gälla till dess att en ny valberedning har utsetts. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart de har skett.

Om en förändring sker i Rustas ägarstruktur efter den sista handelsdagen i december men före det datum som infaller tre månader före nästkommande årsstämma, och om en aktieägare som efter denna förändring har kommit att utgöra en av de röstmässigt största aktieägarna i Rusta enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska aktieägaren ha rätt att, efter valberedningens gottfinnande, antingen utse en ytterligare ledamot i valberedningen eller utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som har utsetts av den röstmässigt minsta aktieägaren efter förändringen av ägarstrukturen.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om ett sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål meddela detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Meddelandet ska innehålla namnet på den entledigade ledamoten och på den person som ska ersätta den entledigade ledamoten som ledamot i valberedningen.

En ledamot som avgår från sitt uppdrag i förtid ska lämna ett meddelande därom till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som avgår, till styrelsens ordförande). Om så sker ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten att utse en ny ledamot. Om en ny ledamot inte utses av aktieägaren ska valberedningen erbjuda andra röstmässigt större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen i turordning (dvs. först till den röstmässigt största aktieägaren som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller som tidigare avstått från sådan rätt och därefter till den röstmässigt näst största aktieägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller som tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortsätta till det tidigare av att (i) tio ytterligare aktieägare har tillfrågats eller (ii) valberedningen är fullständig.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Rusta ska dock stå för skäliga kostnader som bedöms vara nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Instruktion till valberedningen

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte otillbörligen röja vad som har förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som anges i Koden och ska, om tillämpligt, presentera förslag inför en kommande bolagsstämma avseende:

 • Val av stämmans ordförande.
 • Antalet stämmovalda styrelseledamöter.
 • Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.
 • Arvoden och annan ersättning till valda styrelseledamöter och till ledamöterna i styrelsens utskott.
 • Val av revisor(er).
 • Ersättning till revisorn/revisorerna.
 • Principer för valberedningens sammansättning.
 • Eventuella förändringar avseende instruktionen till valberedningen.

Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman ska valberedningen tillse att Rustas publicerar valberedningens förslag och motiverade yttrande samt information om hur valberedningen har bedrivit sitt arbete på Rustas webbplats. Minst en ledamot ur valberedningen utöver den adjungerande styrelseordföranden bör alltid närvara vid årsstämman och där redovisa de skäl som ligger till grund för valberedningens förslag.

Valberedningen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar. Vid lika röstetal ska valberedningens ordförande ha utslagsröst.

Valberedningen har rätt att på bolagets bekostnad anlita externa konsulter som av valberedningen bedöms vara nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.