Skip to content

Finansiella mål

Nettoomsättningstillväxt

Rustas målsättning är en årlig genomsnittlig organisk* nettoomsättningstillväxt om cirka 8,0 procent på medellång sikt, med en årlig genomsnittlig jämförbar tillväxt över 3,0 procent.

Lönsamhet

Rustas målsättning är en EBITA-marginal omkring 8,0 procent på medellång sikt, varvid vinsten per aktie ska växa snabbare än nettoomsättningen och EBITA till följd av skalbarheten i affärsmodellen.**

Utdelningspolicy

Rustas målsättning är att dela ut 30–50 procent av nettoresultatet för varje räkenskapsår som utdelning, med beaktande av bolagets finansiella ställning.

 

 

* Exklusive förvärv.

**Skalbarheten i affärsmodellen avser marginalökning till följd av organisk försäljningstillväxt och högre effektivitet, vilket ökar i nettoomsättningen mer än kostnaderna.