Skip to content

Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Ann-Sofi Danielsson (ordförande), Erik Haegerstrand och Maria Edsman.

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

 • övervaka Rustas finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
 • med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i Rustas interna kontroll, internrevision och riskhantering,
 • hålla sig informerat om revisionen av Rustas årsredovisning och koncernredovisning samt om slutsatserna av Revisionsinspektionens kvalitetskontroll,
 • informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft,
 • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och, i samband med det, särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Rustas andra tjänster än revision, och
 • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisor/revisorer.

Etableringsutskott

Etableringsutskottet består för närvarande av tre medlemmar: Claes Eriksson (ordförande), Anders Forsgren och Victor Forsgren.

Etableringsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

 • i samspel med Rustas etableringsansvariga bereda etableringsrelaterade frågor och föredra dessa för styrelsen som är den beslutsfattande nivån. Rustas etableringsansvariga leder det operationella arbetet fram till utskottsberedning och rapporterar till den verkställande direktören,
 • vara en stödresurs för Rustas etableringsansvariga vid genomförandet av beslutad strategi avseende varuhusnätverkets utveckling. Utskottet kan därvid bistå Rustas etableringsansvariga när det gäller olika etableringsförslag, förslag på stängning eller flytt, framtagande av nationella riktlinjer och policyer,
 • följa och ta del av genomförda etableringar inklusive vid flyttar av befintliga enheter samt hålla styrelsen informerad om resultat av detta arbete, och
 • vara stöd för Rustas etableringsansvariga i strategiarbete syftande till successiv omförhandling av befintliga avtal.

Ersättning

Styrelsen har inte etablerat ett ersättningsutskott. Det är i stället styrelsen i sin helhet som fullgör de uppgifter som åligger ett ersättningsutskott.

Vad gäller ersättningsfrågor är det styrelsens uppgift att:

 • bereda beslut i frågor rörande ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare,
 • övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, och
 • övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.