Skip to content

Integritetspolicy

Vi har som mål att du alltid ska kunna känna dig säker på att den information och de personuppgifter som du anförtror oss hanteras på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt. Du ska dessutom kunna vara säker på att dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som är tillämpliga inom detta område.

I vår integritetspolicy vill vi därför berätta om hur vi på Rusta arbetar med hanteringen av dina personuppgifter. Observera att denna integritetspolicy endast riktar sig till dig i din egenskap av aktieägare eller representant för aktieägare eller innehavare eller representant för innehavare av andra finansiella instrument som kan omvandlas till, konverteras till eller ger rätt att förvärva aktier (”Aktieägare”), eller dig som besöker vår webbplats www.investors.rusta.com. När du besöker www.rusta.com, handlar varor och tjänster från Rusta, blir medlem i Club Rusta, eller har kontakt med Rusta på något annat sätt, omfattas du i stället av vår generella integritetspolicy (https://www.rusta.com/se/sv/information/integritetspolicy/).

I detta dokument kan du också läsa mer om de rättigheter som du har gentemot Rusta och hur du kan nyttja dessa. Om du skulle ha några ytterligare frågor efter att ha tagit del av innehållet i denna policy är du alltid välkommen att kontakta Rusta genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@rusta.com.

För att underlätta för dig att ta del av innehållet i vår integritetspolicy så finner du på nedan en förteckning över innehållet. Du kan enkelt klicka på respektive rubrik för att gå direkt till det relevanta stycket.

Innehåll i denna integritetspolicy

Vem ansvarar för de personuppgifter som jag anförtror Rusta?

Vad är ett ”dataskyddsombud”?

Vilket ändamål har Rusta med insamlingen av personuppgifter och vilka personuppgifter samlar Rusta in om mig som Aktieägare?

Vilket ändamål har Rusta med insamlingen av personuppgifter och vilka personuppgifter samlar Rusta in om mig som besöker www.investors.rusta.com?

Hur lång tid sparar Rusta mina personuppgifter?

Till vilka samarbetspartners lämnar Rusta ut min information och mina personuppgifter?

Var, rent geografiskt, behandlar Rusta mina personuppgifter?

Vilka rättigheter har jag?

Övriga länkar.

Jag vill kontakta Rusta om dataskydd – hur gör jag?

Kan Rusta ändra denna integritetspolicy?

Vem ansvarar för de personuppgifter som jag anförtror Rusta?

Rusta AB, org.nr. 556280-2115, Kanalvägen 12, 4tr. Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, är så kallad ”personuppgiftsansvarig”. Det innebär att vi ansvarar för att hanteringen av de personuppgifter som du anförtrott oss sköts på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt. Det innebär också att vi är ansvariga för att detta sker i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som gäller inom detta område.

För behandlingen av personuppgifter i avstämningsregistret är den centrala värdepappersförvararen personuppgiftsansvarig.

Vad är ett ”dataskyddsombud”?

Rusta har utsett ett dataskyddsombud (”Dataskyddsombudet”). Vårt dataskyddsombud har bland annat till uppgift att säkerställa att Rusta behandlar alla de personuppgifter som du anförtror oss i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som gäller för detta område. Kontaktuppgifterna till Rustas dataskyddsombud är gdpr@rusta.com eller Rusta AB, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby. Märk ditt brev med ”Dataskyddsombudet”.

Vilket ändamål har Rusta med insamlingen av personuppgifter och vilka personuppgifter samlar Rusta in om mig som Aktieägare?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Dina personuppgifter kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du företräder. Dina personuppgifter, om de ingår i avstämningsregistret, kan också komma att överlämnas till oss från den centrala värdepappersförvararen, Euroclear Sweden AB (publ). De personuppgifter som vi behandlar inkluderar:

 • kontaktuppgifter bestående av namn, titel, adress, telefonnummer och e-postadress;
 • personnummer;
 • organisationsnummer (om det går att koppla till dig som person);
 • innehav av aktier eller andra finansiella instrument;
 • finansiell information, t.ex. information om rösträtt på bolagsstämma, aktieägande och rättigheter för ägandet;
 • information om fullmaktshavare som företräder aktieägare;
 • information om god man, pantsättning och panthavare samt andra anteckningar i avstämningsregistret.

Även övriga upplysningar som lämnats av dig eller den organisation du företräder eller omfattas av den information vi erhåller från den centrala värdepappersförvararen kan komma att behandlas.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Vilket ändamål har informationsinsamlingen? Laglig grund

Uppfylla Rustas skyldigheter gentemot dig som Aktieägare enligt bolagsordningen.

Fullgörande av avtal

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Rustas avtalsenliga förpliktelser gentemot dig enligt bolagsordningen.

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för Rustas berättigade intresse av att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser gentemot sina Aktieägare (avser endast representanter för Aktieägare).

 

Vilket ändamål har informationsinsamlingen? Laglig grund

Uppfylla Rustas skyldigheter gentemot dig och övriga Aktieägare enligt aktiebolagslagen eller annan tillämplig lagstiftning eller enligt Rustas noteringsavtal.

Rättsliga förpliktelser

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Rustas rättsliga förpliktelser enligt aktiebolagslagen eller annan tillämplig lagstiftning.

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för Rustas berättigade intresse av att fullgöra sina skyldigheter enligt noteringsavtal med den marknadsplats/börs där Rustas aktier är föremål för handel.

Behandlingen är nödvändig för Rustas berättigade intresse av att fullgöra sina rättsliga förpliktelser gentemot sina Aktieägare (avser endast representanter för Aktieägare).

 

Vilket ändamål har informationsinsamlingen? Laglig grund

Distribution av aktieägarrelaterad information

Rättsliga förpliktelser

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Rustas rättsliga förpliktelser enligt marknadsmissbruksförordningen.

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för att Rusta på ett snabbt och korrekt sätt ska kunna informera Aktieägare och andra intressenter om regulatorisk eller annan bolagsrelevant information.

Vilket ändamål har Rusta med insamlingen av personuppgifter och vilka personuppgifter samlar Rusta in om mig som besöker www.investors.rusta.com?

Vilket ändamål har informationsinsamlingen? Vilka behandlingar av data gör vi? Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

Administration av hemsidan.

 • Insamling av statistik och information om besökare av hemsidan.
 • IP-adress

Laglig grund: Samtycke. Behandlingen sker med stöd av det samtycke du lämnar till användning av kakor.

 

Vilket ändamål har informationsinsamlingen?

Vilka behandlingar av data gör vi?

Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

För att administrera vår relation med dig som prenumerant av nyheter och utskick från Rusta.

 • Kommunikation med dig.
 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress)

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Rustas berättigade intresse av att administrera relationen mellan dig och Rusta.

 

Vilket ändamål har informationsinsamlingen? Vilka behandlingar av data gör vi? Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

Besvara dina frågor, önskemål eller annan kontakt initierad av dig.

 • Kommunikation med dig och besvarande av eventuella frågor
 • Hantering och utredning av eventuella klagomål
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress)
 • Korrespondens

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Rustas berättigade intresse av att besvara dina frågor, önskemål eller annan kontakt.

 

Vilket ändamål har informationsinsamlingen? Vilka behandlingar av data gör vi? Vilka kategorier av personuppgifter behöver vi från dig?

Fullgörande av Rustas rättsliga förpliktelser.

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av Rustas rättsliga förpliktelser enligt lag
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress)
 • Korrespondens

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Rustas förpliktelser enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och det kan vara så att du inte kan utnyttja dina rättigheter enligt lagstiftningen.

Hur lång tid sparar Rusta mina personuppgifter?

Rusta kommer inte lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter.

Till vilka samarbetspartners lämnar Rusta ut min information och mina personuppgifter?

Personuppgiftsbiträden: Rusta kan behöva lämna ut dina personuppgifter till tredje part, exempelvis till andra koncernbolag, IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster.

Rusta upprättar emellertid avtal med alla personuppgiftsbiträden först. Genom dessa avtal garanterar personuppgiftsbiträden säkerheten för de personuppgifter som de behandlar och åtar sig därmed också att följa Rustas säkerhetskrav och begränsningar, liksom krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.

Andra personuppgiftsansvariga (tredje part): Rusta kan även behöva lämna ut personuppgifter till tredje part i situationer då det finns juridisk skyldighet, eller för att fullfölja Rustas åtagande mot dig. När personuppgifter delas med andra personuppgiftsansvariga gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Observera att Rusta inte säljer dina personuppgifter till tredje part i reklamsyfte.

För Aktieägare

Aktieboken är offentlig och Rusta ska ge var och en som begär det tillfälle att hos Rusta ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av aktieboken. De uppgifter som framgår i aktieboken lämnas därför ut på begäran. Vidare lämnas uppgifter om aktieägare ut i den mån det krävs för fullgörandet av Rustas rättsliga förpliktelser, exempelvis vid lämnande av kontrolluppgift till Skatteverket i samband med utdelning.

Protokoll och röstlängd från bolagsstämma kan komma att lämnas ut till på stämman närvarande Aktieägare samt till Bolagsverket, revisorer och andra som Rusta har en lagenlig skyldighet att lämna ut protokollet till eller annars bedömer det lämpligt att lämna ut protokollet till. Därutöver kan protokoll från bolagsstämma, dock utan röstlängden, komma att publiceras på Rustas hemsida.

Uppgifter om bl.a. större Aktieägare kan komma att lämnas ut till myndigheter, rådgivare och allmänheten i samband med upprättande av prospekt, informationsmemorandum och finansiella rapporter och kan också komma att publiceras på Rusta hemsida.

Personuppgifter delas även med övriga betrodda parter så som leverantörer, professionella rådgivare och revisorer.

Var, rent geografiskt, behandlar Rusta mina personuppgifter?

Rusta strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vid en eventuell överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES vidtar Rusta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade. Vi kommer även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. Exempelvis kan uppgifter som samlas in genom Google Analytics på Rustas hemsida komma att överföras till Google i USA. Dina personuppgifter skyddas då genom Googles anslutning till EU-U.S. Data Privacy Framework. Mer information om EU-U.S. Data Privacy Framework finns tillgängligt på https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

Vilka rättigheter har jag?

Du har när som helst rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. I detta registerutdrag kan du även få information om ändamålen för behandlingen av dessa personuppgifter, liksom information om varifrån dessa personuppgifter har hämtats och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i ditt registerutdrag få information om hur länge uppgifterna kommer att lagras eller vilka kriterier som används för att fastställa denna tidsperiod.

En begäran om att få ta del av sådan information måste vara skriftlig och ska skickas till Rustas kundservice på den adress som anges nedan under stycket ”Jag vill kontakta Rusta om dataskydd – hur gör jag?”.

Du har också rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär rätten att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rusta kommer, på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Dock är Rusta i vissa fall juridiskt skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Under vissa omständigheter har du rätt att begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter, liksom rätt att invända mot behandlingen. Detta under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning tillåter (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, har frågor om vilka personuppgifter som Rusta har om dig eller om du vill veta mer om denna integritetspolicy, så tveka inte att kontakta oss. Kontaktuppgifter till Rusta hittar du under rubriken ”Jag vill kontakta Rusta om dataskydd – hur gör jag?”.

Om du är missnöjd med Rustas behandling av dina personuppgifter så kontakta oss gärna. Vi kommer göra vårt allra bästa för att behandla dina klagomål. På Rusta har vi som mål att du alltid ska kunna känna dig säker på att den information och de personuppgifter som du anförtror oss hanteras på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt, i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som är gäller inom detta område. Skulle Rusta enligt din mening misslyckas med detta, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Övriga länkar

www.investors.rusta.com kan det förekomma länkar till externa webbsidor som Rusta inte har bestämmande inflytande över. Dessa länkar omfattas inte av denna integritetspolicy. Rusta tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som www.investors.rusta.com länkar till.

Jag vill kontakta Rusta om dataskydd – hur gör jag?

Om du har frågor om hur Rusta hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter, tveka inte att kontakta Rusta på gdpr@rusta.com, via telefon på 0771-28 10 10, eller via brev på Rusta AB, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby. Märk ditt brev med ”Dataskyddsombudet”.

Kan Rusta ändra denna integritetspolicy?

Rusta har rätt att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid mindre justeringar publicerar vi den ändrade integritetspolicyn på vår hemsida; www.investors.rusta.com. Vid samma tillfälle publiceras även information om när ändringarna träder i kraft. Om Rusta skulle komma att göra mer omfattande ändringar av integritetspolicyn så informerar vi dig via e-post. Detta förutsätter dock att vi har tillgång till din e-postadress. Om Rusta inte har tillgång till din e-postadress så kommer vi, så långt möjligt, informera dig på annat sätt. Om du inte accepterar de ändringar som Rusta gjort i integritetspolicyn har du rätt att kräva att Rusta stoppar sin behandling av de personuppgifter som du anförtrott oss innan ändringarna i integritetspolicyn träder i kraft.