Skip to content

Ersättning

Årsstämman som hölls den 1 september 2023 beslutade att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Följande riktlinjer omfattar medlemmar i Rustas ledning. Med bolagets ledning avses bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör, vice verkställande direktör (om tillämpligt) och övriga ledande befattningshavare.[1] Efter att riktlinjerna har antagits av bolagsstämman ska dessa tillämpas på ersättningar som avtalas samt på förändringar i redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Rustas affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Rustas långsiktiga vision är att göra Rusta till den ledande och mest betrodda lågprisdetaljhandlaren i Europa. Den långsiktiga visionen är centrerad kring vad Rusta kan erbjuda sina kunder och Rusta avser att uppnå sin långsiktiga vision genom en kombination av bl.a. att skydda och stärka sin lågprisposition genom att erbjuda sina kunder de lägsta priserna på jämförbara produkter och samtidigt säkerställa en attraktiv och behaglig shoppingupplevelse, bygga förtroende bland sina kunder genom att fokusera på kvalitet och hållbarhet i optimeringen av sitt produktsortiment samt att expandera sitt varuhusnätverk på ett kontrollerat och lönsamt sätt.

En framgångsrik implementering av Rustas långsiktiga vision och strategi förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare, vilket möjliggörs genom dessa riktlinjer.

Ersättningar som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Rustas affärsstrategi, hållbarhet och långsiktiga intressen.

Ersättningskomponenter och andra villkor

Totalersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Utöver vad som fastställs i riktlinjerna kan bolagsstämman besluta om exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Rörlig kontantersättning får uppgå till högst 100 procent av den fasta kontantlönen för den verkställande direktören och högst 50 procent av den fasta kontantlönen för övriga ledande befattningshavare.

Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan, i Sverige tillämplig ITP-plan. Om inte annat följer av tillämplig lag eller tvingande kollektivavtalsbestämmelser ska pensionsförmåner uppgå till högst 35 procent av respektive ledande befattningshavares bruttolön och rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Andra förmåner får innefatta t.ex. friskvård, sjukvårdsförsäkring och bilförmåner. Premier och andra kostnader av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta kontantlönen för den verkställande direktören och högst 10 procent av den fasta kontantlönen för övriga ledande befattningshavare.

Upphörande av anställning

Uppsägningstid för den verkställande direktören ska vara högst 12 månader för det fall bolaget säger upp anställningen och högst 6 månader för det fall den verkställande direktören säger upp anställningen. Utöver ersättning utbetald under den tillämpliga uppsägningstiden ska eventuellt avgångsvederlag för den verkställande direktören inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 12 månader.

Uppsägningstid för övriga ledande befattningshavare ska vara högst 6 månader.[2]

Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning

Rörlig kontantersättning ska belöna uppfyllandet av förutbestämda och mätbara kriterier som främjar Rustas affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive bolagets hållbarhetspolicy.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutas sker en utfallsbedömning. Styrelsen, eller ersättningsutskottet för det fall styrelsen inrättar ett sådant utskott, ansvarar för denna bedömning för den verkställande direktörens utfall medan den verkställande direktören ansvarar för utfallsbedömningen för övriga medlemmar i bolagsledningen.

Möjlighet att återkräva rörlig kontantersättning följer av för var tid gällande programs villkor.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och tillämpa riktlinjerna

Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslag till beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Styrelsen, eller ersättningsutskottet för det fall styrelsen inrättar ett sådant utskott, ska vidare följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagets ledning och tillämpningen av riktlinjerna sett till ersättningsnivåer och strukturer. Vid styrelsens behandling av, och beslut i, ersättningsrelaterade frågor närvarar inte medlemmar ur bolagsledningen i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Ersättningsrapporter

Rusta har inte publicerat några ersättningsrapporter ännu.

 

 

[1] Bolagets ledande befattningshavare innefattar per dagen för dessa riktlinjer, utöver den verkställande direktören, Chief Financial Officer, Chief Sales Officer, Chief Marketing Officer, Chief Range Officer, Chief Supply Chain Officer, Chief Business Development Officer, Chief Purchasing Officer och Chief HR Officer.

[2] Per dagen för dessa riktlinjer har en ledande befattningshavare, utöver den verkställande direktören, en uppsägningstid om 12 månader för det fall bolaget säger upp anställningen och 6 månader för det fall den ledande befattningshavaren säger upp anställningen.