Skip to content

Hållbarhet

På Rusta tar vi vårt hållbarhetsarbete på största allvar. Som en ledande aktör i vår bransch vill vi vara en förebild inom många olika områden, och hållbarhet är ett av de viktigaste områdena för oss.

Rustas långsiktiga vision är att vara den mest hållbara aktören inom vår bransch. Rusta strävar efter att nå sin vision genom ett strukturerat och målinriktat arbetssätt i sitt hållbarhetsarbete, och baserar därför sin hållbarhetsstrategi på fyra nyckelområden, Produkter, Socialt ansvar, Miljö och Ekonomi, inom vilka Rusta strävar efter att uppnå långsiktiga förbättringar.

Produkter

Rusta erbjuder säkra, hållbara och fullt fungerande produkter med god kvalitet samtidigt som de låga priserna kan säkerställas. Rusta anser att det går att öka hållbarheten i sortimentet och kunderbjudandet genom att aktivt arbeta för att bibehålla och öka kvaliteten i sitt produktsortiment genom att designa hållbara produkter som håller längre, kan repareras, återanvändas och återvinnas – samt genom att minska andelen produkter som returneras av kunder på grund av defekter. Mellan 2012 och 2022 minskade andelen produkter som returnerades av kund på grund av defekter från 0,37 procent till 0,05 procent, en tydlig indikator på att vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete ger resultat. Rusta använder också ett verktyg för utvärdering av leverantörer (Supplier Quality Evaluation tool), för att bedöma och betygsätta leverantörernas kvalitetssystem och för att motivera och uppmuntra leverantörerna att fortsätta sitt arbete med produktionskvalitet. Rustas mål är att öka andelen leverantörer som bedöms som bra eller högre till 65 procent räkenskapsåret 2023/2024.

Socialt ansvar

Rusta har tagit fram en uppförandekod (code of conduct), som innehåller de tio principerna i FN:s Global Compact, för att hjälpa företaget att uppfylla sitt ansvar vad gäller bland annat mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Uppförandekoden omfattar åtta principer som en Rusta-leverantör måste följa för att kunna användas som leverantör till Rusta. Sedan 2008 måste alla leverantörer av Rustas egna märkesvaror årligen underteckna uppförandekoden. De åtta principerna är:

  • kritiska hälso- och säkerhetsrisker måste förebyggas;
  • inget barnarbete;
  • endast frivilligt arbete;
  • kritiska miljöfaror måste förebyggas;
  • god affärsetik skall tillämpas;
  • alla anställda måste ha ett anställningsavtal;
  • lön som är lika med eller överstiger den lagstadgade miniminivån; och
  • tillgång till dricksvatten och toaletter måste säkerställas.

Utöver dessa minimikrav innehåller Rustas uppförandekod även flera krav gällande goda arbetsförhållanden, hälso- och säkerhetsregleringar, affärsetik och miljöregler samt skydd av djur och hotade arter.

Miljö

Rusta utvecklar sina produkter med miljömässig hållbarhet i åtanke och har åtagit sig att ta hand om planeten. Rusta arbetar tillsammans med sina leverantörer för att kontinuerligt förbättra sin miljöprestanda. Miljöprestandan hos alla potentiella leverantörer granskas och utvärderas innan leverantörerna godkänns för att producera produkter för Rusta. Utöver Rustas icke-förhandlingsbara krav på att alla kritiska miljöfaror elimineras eller hanteras på ett hållbart sätt, betygsätter Rusta sina leverantörer utifrån följande områden: Avlopp, elförbrukning, direkt bränsleförbrukning, avfallshantering och utsläpp (icke-växthusgaser) på skalan dålig, genomsnittlig, bra och hög. Genom arbetet med sina leverantörer siktar Rusta på att öka andelen leverantörer som bedöms till nivån ”bra” till 45 procent under räkenskapsåret 2023/2024.

Rusta arbetar också för att främja återvinning och redovisar andelen återvunnet material för alla egna märkesvaror, både för produkterna och produktförpackningen. Mellan räkenskapsåret 2020/2021 och 2021/2022 ökade Rusta andelen återvunnet material som används i produktkategorierna Hem & inredning, Gör det själv och Fritid med cirka 25 procentenheter, 45 procentenheter respektive 15 procentenheter. Utöver det strävar Rusta efter att endast använda råvaror som är lagligt skördade och certifierade samt efter att endast använda ofarliga kemikalier för sina produkter.

Ekonomi

Genom att ha ett strukturerat arbetssätt i hållbarhetsarbetet banar Rustas fokusområden Produkter, Socialt Ansvar och Miljö tillsammans väg för en hållbar verksamhet som ger Rustas kunder valuta för pengarna, samtidigt som Rusta kan förbise kortsiktiga vinster för att nå långsiktiga hållbarhetsmål och öka tillväxten med partners och leverantörer som prioriterar hållbarhet – vilket också möjliggör en ekonomiskt hållbar verksamhet.

 

Läs vår senaste hållbarhetsrapport här.