Skip to content
Regulatoriskt

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), i sin roll som stabiliseringsmanager, meddelar att stabiliseringsåtgärder har vidtagits i Rusta AB:s (publ) (”Rusta” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm.

Som meddelades den 19 oktober 2023 i samband med erbjudandet och upptagandet till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm agerar Carnegie som stabiliseringsmanager (”Stabiliseringsmanagern”) och kan komma att genomföra transaktioner som resulterar i att aktiepriset upprätthålls på en nivå högre än vad som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under upp till 30 dagar från den dag då handel i aktierna inleds på Nasdaq Stockholm.

Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti för att dessa åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än 45 kronor.

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts.

Carnegie har, i egenskap av Stabiliseringsmanager, meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, i enlighet med nedan.

Kontaktperson på Carnegie är Philip Barsk (tel: +46 (8) 5886 88 00).

Stabiliseringsinformation
Emittent Rusta AB (publ)
Instument Aktier, ISIN SE0020848356
Erbjudandestorlek 52 368 515 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris 45 SEK per aktie
Ticker Rusta
Stabiliseringsansvarig Carnegie Investment Bank AB (publ)
Stabiliseringsåtgärder
Datum Antal aktier Pris (Högsta) Pris (Lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
10/27/2023 813 044 45,0000 44,4500 44,9787  SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
10/30/2023 82 177 45,0000 44,7500 44,9402 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
10/31/2023 65 591 44,7500 44,7500 44,7500 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cecilia Gärdestad, Corporate PR och Investor Relations
Telefon: +46 (0)70 166 48 73
E-post: cecilia.gardestad@rusta.com
investors.rusta.com

Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 6 november 2023 kl. 18:10 CET.

Om Rusta

Rusta är en ledande aktör på den nordiska lågprisdetaljhandelsmarknaden. Bolagets kundlöfte är att vara en modern lågprisdetaljhandlare som gör det enkelt att förnya och fylla på i hemmet till överraskande låga priser. Rusta kombinerar ett brett och noga utvalt produktsortiment, bestående av vardagsprodukter av god kvalitet som täcker många frekventa behov och önskemål till låga priser, med en bekväm och positiv shoppingupplevelse i varuhusen. Rustas produktsortiment omfattar produkter för hemmet, dagligvaror, säsongsprodukter och produkter för en aktiv livsstil.

Rusta bildades i Uppsala 1986 av Anders Forsgren och Bengt-Olov Forssell baserat på en idé som föddes 1979 under Forsgrens och Forssells forskningsstudier vid Uppsala universitet. Forsgren och Forssell skapade ett detaljhandelskoncept där kunderna kunde handla produkter för dagligt bruk till de bästa möjliga priserna. Anders och Bengt-Olov ville utmana de befintliga stora detaljhandlarna genom att kombinera fördelarna med en grossist, importör och detaljhandlare i ett enda koncept och därigenom kunna erbjuda kunder produkter av god kvalitet till låga priser. Under 1986 öppnades det första Rusta-varuhuset i Gävle och idag har Rusta över 200 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns här har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådant värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare (enligt definitionen i Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018) och som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är, eller kan anses vara, ”framåtblickande uttalanden”. Dessa framåtblickande uttalanden kan identifieras genom användningen av framåtblickande begrepp, inklusive begreppen ”tror”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar”, ”förutser”, ”förväntar”, ”avser”, ”kan”, ”kommer” eller ”bör” och, i respektive fall, deras negationer, liknande uttryck eller jämförbara begrepp, eller genom diskussioner avseende strategier, planer, målsättningar, framtida händelser eller avsikter. Framåtblickande uttalanden kan avvika, och avviker i många fall, från faktiska resultat. Framåtblickande uttalanden återspeglar Rustas nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker hänförliga till framtida händelser samt andra risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden relaterade till Rustas verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt eller strategier. Framåtblickande uttalanden gäller endast per dagen de lämnas.